Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről – előzetes tájékoztató

HIRDETMÉNY

Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet megalkotásának megkezdéséről – előzetes tájékoztató valamint, BIHARTORDA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK – belterületihatár,565 hrsz.ú árok, Jókai Mór utca, Vígh utca, Ady Endre utca és az 519 hrsz-ú út által határolt területrészto valamint a helyi építési szabá|yzatot érintő – MÓDOSÍTÁSA – partnerségi egyeztetés

Bihartorda Község önkormányzatának képviselő testülete eleget kíván tenni a Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: törvény) azon előírásának, hogy legkésőbb 2017. október. 1. napjáig megalkotja a településkép védelmi rendeletét.

Ennek megfelelően a teljes közigazgatási területre vonatkozó települési arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotását kezdi meg.

A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig azt, hogy milyen települési környezetben szeretnének élni, hogyan őrízzék meg építészeti és természeti értékeiket, kultúrájukat és hogyan fejlesszék azokat.

Ezzel összhangban a településképi arculati kézikönyv feladata, hogy meghatározza Bihartorda község (településképi, épitészeti stb.) jellemzőit, eltérő karakterű településrészeit és értékeit, a településkép minőségi formálására vonatkoző javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket fogalmazzon meg szöveges és képi formában. A településképi arculati kézikönyv készítés előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírása szerinti új feladat az önkormányzatok részére.

Az önkormányzat különös hangsúlyt fektet a kézikönyv és településképi rendelet társadalmi egyeztetésére, ezért a helyi polgárok aktív részvételére számít. Ennek előfeltételeként
megalkotta a partnerségi egyeztetés helyi szabá|yait.

A partnereket Bihartorda Község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017, (IV.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Partnerségi szabályzat) szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A Partnerek a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet készítéséhez és a fentiekben meghatározott területrészt és a HÉSZ-t érintő módosításhoz kapcsolódó javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek,

  • a papir alapú adatlap Bihar1orda Község Polgarmesteri Hivatal címére l4I14 Bihartorda, Kossuth u. 73. történő megküldésével, személyes leadásával, vagy
  • az adat|ap elektronikus levélben történő megküldésével a btorda@t-online.hu e-mail címre. (az adatlap a honlapról letolthető)

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséhez, valamint a településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó javaslatok, észrevételek, vélemények benyújtására ezen kőzzététel megjelenésétől számított 21 napon belül – 2017. július 21-tő| 2017. augusztus 11-ig van lehetőség.

A szóbeli tájékoztatás érdekében LAKOSSÁGI FÓRUM kerül megrendezésre, melynek IDÖPONTJA: 2017. július 31 (hétfő) 17:00

HELYSZÍNE: 4174 BIHARTORI)A. KOSSUTH U.87. (NÉPHÁZ ÉPÜLETE)

Kelt: Bihartorda, 2017. július 20.

Módos Imre sk.
polgármester

A hirdetmény letöltése: tak_hirdetmeny_2017